Rekonstrukce provozního areálu Cheb - Špitálský vrch, Dvůr pod Lipami

eu     stat-fond

Anotace projektu:

Předmětem předkládaného projektu je zpracování analýzy rizik, která identifikuje a kvantifikuje zdravotní rizika a rizika pro ekosystémy v souvislosti s potenciální kontaminací horninového prostředí a podzemních vod v areálu bývalého detašovaného pracoviště n. p. ESKA v Chebu.

Popis:

Projekt je zaměřen na ověření míry rozsahu znečištění nesaturované a saturované zóny v prostorách statku, který je známý jako Dvůr pod Lipami. Po dlouhou dobu v areálu docházelo k úkapům provozních kapalin (oleje, nafta, benzín) v souvislosti s provozem národního podniku ESKA Cheb. Tuto skutečnost dokládá film blíže neurčených ropných látek vyskytující se po deštích, při zvýšení úrovně hladiny spodní vody, na hladině přilehlého rybníka. S největší pravděpodobností dochází k promývání nesaturované zóny s obsahem reziduální volné fáze ropných látek v puklinách a pórech. V případě transportu zatím blíže neurčených látek z nesaturované zóny horninového prostředí do zóny saturované existuje riziko kontaminace podzemní vody, která je využívána v zahrádkářské kolonii a v přilehlé obytné zástavbě. Další riziko představuje znečištění pramene bezejmenné vodoteče ústící do vodní nádrže Skalka. Zájmové území se nachází v katastrálním území Cheb, cca 1,3 km od historického centra města Cheb v místě známém jako Dvůr pod Lipami. Projektované práce budou probíhat na pozemcích parc.č. 815 a 532/1 v k.ú. Cheb ve vlastnictví Ing. Přemysla Baláže a na pozemku st.p.č. 545 ve vlastnictví města Cheb. Před zahájením prací předloží příjemce dotace souhlas vlastníků se vstupem na tyto pozemky a s prováděním projektovaných prací.

Hlavním cílem projektu je identifikovat a kvantifikovat zdravotní a ekologická rizika, který souvisejí s kontaminací horninového prostředí a podzemních vod. Na základě získaných dat budou určeny migrační scénáře a vyčíslena rizika pro zdraví a pro ekosystémy. V případě zjištění rizik bude navržen doprůzkum rozsahu znečištění a nápravná opatření.

Celkové finanční náklady projektu jsou předpokládány ve výši 1,7 mil Kč.

Realizace prací bude zahájena v 3/2017, předpokládaný termín ukončení bude v 12/2017.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

LAURA dětem

 projekt LAURA dětem

Společnost Laura CZ s.r.o. založila ve spolupráci s paní Hanou Vignerovou, Dětským domovem v Mladé Boleslavi a za podpory  státního zámku  Sychrov celoroční dobročinný projekt LAURA dětem. Více naleznete na sychrov-zamek.cz