Projekt Analýzy rizik - Lokalita Dolní Cetno- Niměřice, Areál bývalé MOTOTECHNY

eu     stat-fond

Anotace projektu:

Průzkumné práce a analýza rizik je zaměřena na ověření míry rozsahu znečištění nesaturované a saturované zóny v areálu bývalého závodu MOTOTECHNA v Dolním Cetně, které je místní částí obce Niměřice.

Popis:

Projekt řeší provedení průzkumných prací a zpracování analýzy rizik pro areál závodu bývalé MOTOTECHNY, zejména v objektech bývalé lakovny, odmašťovny, trafostanice a v prostoru vlečky k cukrovaru. V případě úniku látek typu CLET v prostorech odmašťovny, ropných látek v prostoru haly lakovny a polychlorovaných bifenylů z transformátorů trafostanice, popř. dalších látek používaných v dřívějším provozu, by došlo ke kontaminaci podzemní vody a k její následné drenáži do Strenického potoka. Strenický potok odvodňující zájmové území je dle NV 71/2003 lososovou vodou. Další riziko představuje znečištění Cetenského rybníka.

Cílem projektu je identifikace a kvantifikace zdravotních rizik a rizik pro ekosystémy v důsledku potenciální kontaminace horninového prostředí a podzemních vod.

Celkové finanční náklady projektu jsou předpokládány ve výši  1,8 mil Kč.

Realizace prací bude zahájena v 11/2017, předpokládaný termín ukončení bude v 11/2018.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií -  Fondem soudržnosti  v rámci Operačního programu Životní prostředí 

LAURA dětem

 projekt LAURA dětem

Společnost Laura CZ s.r.o. založila ve spolupráci s paní Hanou Vignerovou, Dětským domovem v Mladé Boleslavi a za podpory  státního zámku  Sychrov celoroční dobročinný projekt LAURA dětem. Více naleznete na sychrov-zamek.cz